Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Cenniki do pobrania

Reklamacje i zwroty

Kontakt w sprawie reklamacji: reklamacje@reklamacje.biz

 

Reklamacja

Jeśli produkt jest niesprawny, a posiada kartę gwarancyjną, usterkę najlepiej zgłosić do autoryzowanego serwisu producenta.

Niesprawny produkt można także odesłać do naszego sklepu Netrepublic 50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 41, wtedy jednak czas naprawy będzie dłuższy gdyż produkt najpierw trafi do naszego sklepu następnie do autoryzowanego serwisu, a po naprawie do sklepu i następnie do Państwa. W wypadku reklamacji z tytułu gwarancji sprzedawca zobowiązuje się jedynie do nieodpłatnego przekazania reklamowanego produktu do Gwaranta (właściwego serwisu). Decyzję o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji podejmuje Gwarant. Za przebieg reklamacji (w tym czas jej rozpatrzenia i czas ewentualnej naprawy) odpowiada Gwarant.

REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Wszystkie Produkty są  wolne od wad fizycznych i prawnych -pochodzą z ekspozycji dużych marketów elektronicznych lub regularnych 14-sto dniowych zwrotów - zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany nowy Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558. § 1. Kodeksu cywilnego, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. W przypadku Produktu nienowego, wady Produktu są opisane na Stronie Produktowej, Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany taki Produkt ma wadę fizyczną lub prawną inną niż opisana na Stronie produktowej.
 3. Zgodnie z art. 556 (1) § 1 Kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1.) nie ma własności, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

2.) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3.) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4.) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;

 

 1. Zgodnie z art. 556 (1) § 3 Kodeksu cywilnego, rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 2. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają rękojmi.
 3. Zgodnie z art. 557. § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Zgodnie z art. 557. § 3 Kodeksu cywilnego, Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:

1.) wymiany towaru ;

2.) naprawy towaru;

3.) obniżenia ceny;

4.) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:

1.) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

2.) charakter wady – istotna czy nieistotna;

3.) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 1. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo, w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego Produktu.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedającego oraz opisem reklamacji. Dla możliwie najkrótszego czasu rozpatrywania reklamacji i rozwiązania problemu Sprzedający wskazuje, że warto przywrócić Produkt do ustawień fabrycznych.
 4. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres NetRepublic, ul. Cybulskiego 41, 50-205 Wrocław.
 5. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 7. Zgodnie z art. 561§ 2. Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w terminie nie przekraczającym 60 dni.
 8. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.
 9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami – na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 10. Pozostałe warunki reklamacji określa Kodeks cywilny.

 

Pouczenie o prawie konsumentów do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostarczenia mu zakupionego Produktu.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w jednej z dwóch form:

1.) drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: reklamacje@reklamacje.biz

2.) za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres NetRepublic, ul. Cybulskiego 41, 50-205 Wrocław, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedającemu zakupiony Produkt, a Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia mu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu przelewu bankowego.
 7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zgodnie z motywem 47 dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego 
  i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE L z dnia 22 listopada 2011 r.) Niektórzy konsumenci korzystają 
  z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy po użyciu towarów w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W takim przypadku konsument nie powinien tracić prawa do odstąpienia od umowy, ale powinien odpowiadać za każde zmniejszenie wartości towarów. W celu stwierdzenia charakteru, cech 
  i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko 
  w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością. Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy nie powinny zniechęcać go do korzystania z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 11. Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić przyjęcia towaru w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

 

 

WZÓR PISMA ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY  POBIERZ PLIK PDF

 

Przesyłkę nadaj na adres:
NetRepublic
ul. Cybulskiego 41
50-205 Wrocław

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl