Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Cenniki do pobrania

Regulamin sklepu

WZÓR PISMA ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY  POBIERZ PLIK PDF

REGULAMIN SKLEPU outlet.gsm.pl WERSJA PDF  POBIERZ PLIK PDF

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM

WWW.OUTLET.GSM.PL

§1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.SKLEP INTERNETOWY:

1. „Sprzedający" oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedającym jest:

NetRepublic z siedzibą w Niepołomicach (32-005),przy ul. Wielicka 47A, posiadający NIP: 6782684612, REGON: 356890110, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail:sklep@outlet.gsm.pl

Adres miejsca wykonywania działalności przez Sprzedającego:

ul. Wojciecha Cybulskiego 41, 50-205 Wrocław,

2. „Administrator danych osobowych" oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników celem wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez Sprzedającego, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne zawarcie umowy sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedającym a Klientem oraz jej realizacja. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego szczegółowe dane zostały wskazane w pkt. 1 powyżej.

3. „Użytkownik", „Klient", „Kontrahent" oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;

4. „Konsument" oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego;

5. „Przedsiębiorca" oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz nabywającą Produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;

6. Konto Klienta", „Konto" oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w tym zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zebrane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące transakcji realizowanych przez niego w Serwisie;

7. Serwis internetowy", „Sklep internetowy" „Serwis", „Sklep" oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.outlet.gsm.pl służącą do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.

8. „Strona produktowa" oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.

9. „Produkt" w myśl art. 449[1] Kodeksu cywilnego oznacza rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą. Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych - chyba że na stronie produktowej wskazano inaczej - oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;

10. Cena" oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich nie uwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.

11. Kod Rabatowy", „Kupon rabatowy" oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu w formularzu zamówienia powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.

12. „Podmiot realizujący płatność" oznacza płatności realizowane w Serwisie w formie przedpłaty przy użyciu karty płatniczej lub przelewu online dokonywane są wedle wyboru Klienta za pośrednictwem Przelewy24.pl - serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.przelewy24.pl, prowadzonego przez Grupę DialCom24, w ramach której działa DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu(60-327),przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, posiadająca NIP:781-173-38-52, REGON 634509164, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 DialCom24 Sp. z o.o. oraz PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu(60-327),przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca NIP: 7792369887, REGON 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000,00 zł wpłacony w całości. PayPro S.A. posiada status agenta rozliczeniowego i prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 2011 roku, nr 1/2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 czerwca 2014 roku, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o pod numerem nr IP24/2014. Wykonywanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Przelewy24.pl podlega zasadom opisanym w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

2.INNE

1. Regulamin" oznacza niniejszy regulamin; Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta;

2. „Newsletter" oznacza bezpłatną usługę, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej, skierowaną do zainteresowanych korzystaniem z niej Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie oraz informacje o rabatach i promocjach;

3. „Ustawa o prawach konsumenta" oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827);

4. Ustawa o ochronie danych osobowych" oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

6. „Kodeks cywilny" oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

7. „Prawo autorskie" oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis służy do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.

2.Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00, w sobotę od 10:00 do 14:00 za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu. 

3.Główne cechy świadczenia, w tym cechy oferowanego produktu, zakres gwarancji oraz wskazanie gwaranta, są określone w zakładce "Reklamacje i zwroty"

4.W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:

1)dostęp do Internetu;

2)aktywny adres e-mail;

3)przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;

4)włączona obsługa cookies w przeglądarce;

5)włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

5.Złożenie zamówienia w Sklepie jest dobrowolne.

6.Serwis umożliwia złożenie zamówienia i dokonanie zakupu zarówno po bezpłatnym zarejestrowaniu i zalogowaniu się na swoje Konta Klienta, jak i bez konieczności rejestracji Konta.

7.Rejestracja Konta lub złożenie zamówienia i dokonanie zakupu jest dozwolone dla osób od 13 roku życia Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8.Rejestracja Konta Klienta umożliwia dostęp do historii dotychczasowych zamówień dokonanych po zalogowaniu się do tego Konta oraz zapisanie danych teleadresowych Klienta bez konieczności każdorazowego ich wpisywania przy dokonywaniu kolejnych zamówień.

9.Rejestrując się lub składając zamówienie bez rejestracji Konta, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.

10.Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.

11.Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

12.W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

13.Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany bez pisemnej zgody Sprzedającego w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności:

powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze.

14.Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

1.REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1. W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Klient wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce pojawiającej się po kliknięciu w „Zarejestruj się" a następnie uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: adres e-mail, hasło, powtórz hasło. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj się".

2. W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

3. W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, polegającego na założeniu Konta Klienta oraz realizacji i obsługi zamówień, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Serwis automatycznie przesyła wiadomość e-mail na podany podczas rejestracji adres e-mail w celu dokończenia procedury rejestracji Konta Klienta. W treści wiadomości znajduje się aktywny link, który należy uruchomić dla zakończenia procedury rejestracji Konta Klienta.

5. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.

6. Po zalogowaniu się do Konta Klienta w zakładce Moje Konto, dostępnej pod adresem http://outlet.gsm.pl/pl/panel istnieje możliwość zmiany hasła oraz wprowadzenia, zmiany lub poprawy podanych danych, tj. imienia i nazwiska i adresu wysyłki.

7. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: sklep@outlet.gsm.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta.

2.PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTU

1. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Złożenie zamówienia oznacza wybór Produktu za pośrednictwem przycisku „Do koszyka" na Stronie produktowej danego Produktu, a następnie, po przejściu do Koszyka, dokonania wyboru rodzaju płatności oraz wyboru rodzaju wysyłki. Po wypełnieniu formularza Klient aktywuje pole pod przyciskiem „Zamawiam" przekierowujące go do strony z formularzem zamówienia.

3. Na stronie z formularzem zamówienia należy wypełnić puste pola zgodnie ze stanem faktycznym, tj. podać dane osobowe identyfikujące Klienta wraz z aktywnym adresem e-mail, numerem telefonu, adres, ewentualnie dane osobowe i adresowe odbiorcy przesyłki. Istnieje możliwość pozostawienia komentarza do Sprzedającego oraz udzielenia zgody na przekazanie danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w Sklepie, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo. podsumowaniem zamówienia. Klient aktywuje pole pod przyciskiem „Podsumowanie" przekierowujące go do strony z podsumowaniem zamówienia.

4. Na stronie z podsumowaniem zamówienia Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów wraz z kosztami przesyłki, o wybraniu interesującej Klienta opcji dostawy i płatności, o prawie odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu zakupionego Produktu leżących po stronie Klienta oraz o danych Sprzedającego. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

5. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

6. W celu złożenia zamówienia należy udzielić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, dla skutecznej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, tj. wysyłki zamówionego Produktu.

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczne potwierdzenie wysłane na wskazany przez niego adres e-mail.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.

9. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane faktur VAT lub paragonów fiskalnych - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.

10. Warunki realizacji zamówień nietypowych lub hurtowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

3.FORMY PŁATNOŚCI

1. Możliwe są następujące formy płatności:

1)za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej

2)w formie przedpłaty przelewem w terminie 7 dni od złożenia zamówienia:przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 18 1090 2590 0000 0001 3256 0746.

2. W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem", zamówienie jest przygotowywane do wysyłki po kompletnym wypełnieniu formularza dostawy.

3. W przypadku wyboru formy płatności po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przygotowane do wysyłki po wypełnieniu formularza dostawy oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

4.WYSYŁKA

1. Sprzedający informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy - wysyłka możliwa na terytorium Unii Europejskiej.

2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony do miejsca poza granicami Polski, Klient, składając zamówienie, jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów, wraz z informacją o obowiązku zapłaty kosztów dostawy, które zostaną sprecyzowane po złożeniu zamówienia (są to koszty, których wysokości nie można ustalić wcześniej). Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" oraz stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu. Sprzedający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia poza granice Polski. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub kosztów wysyłki i odstąpienia od umowy.

3. Na terytorium Polski Sprzedający wysyła zamówiony Produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

4. Na terytorium Polski koszty wysyłki wynoszą:

1)za pośrednictwem INPOST- Paczkomaty:

a) po przedpłacie przelewem tradycyjnym: 15 zł.

2)za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost:

a) za pobraniem: 39 zł;

b) po przedpłacie przelewem tradycyjnym: 29 zł.

5. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

6. W przypadku złożenia zamówienia nietypowego lub hurtowego koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

7. Na terytorium Polski termin doręczenia zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku).

8. Łączny czas spełnienia świadczenia, naliczany od daty wypełnienia procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym paragrafie do dostarczenia Produktu na terytorium Polski wynosi maksymalnie 14 dni.

§ 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostarczenia mu zakupionego Produktu. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

3.Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

4.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

5.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając danych wskazanych w § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:

1)drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: sklep@outlet.gsm.pl

2)za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na adres NetRepublic, ul. Wojciecha Cybulskiego 41, 50-205 Wrocław , z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy".

6.Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się poniżej treści Regulaminu.

7.Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedającemu zakupiony Produkt, a Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

10.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13.Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić przyjęcia towaru w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

§ 5

REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

1.Wszystkie Produkty są  legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany nowy Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558. § 1. Kodeksu cywilnego, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

3.Zgodnie z art. 556 (1) § 1 Kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;

4.Zgodnie z art. 556 (1) § 3 Kodeksu cywilnego, rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

5.Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają rękojmi.

6.Zgodnie z art. 557. § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7.Zgodnie z art. 557. § 3 Kodeksu cywilnego, Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

8.W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:

1)wymiany towaru;

2)naprawy towaru;

3)obniżenia ceny;

4)odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

9.Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:

1)łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

2)charakter wady – istotna czy nieistotna;

3)to, czy towar był wcześniej reklamowany.

10.W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo, w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego Produktu.

12.Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedającego oraz opisem reklamacji. Dla możliwie najkrótszego czasu rozpatrywania reklamacji i rozwiązania problemu Sprzedający wskazuje, że warto przywrócić Produkt do ustawień fabrycznych.

13.Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres NetRepublic, ul. Wojciecha Cybulskiego 41, 50-205 Wrocław

14.Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji.

15.Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.

16.Zgodnie z art. 561§ 2. Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

17.Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.

18. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami – na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

19.Pozostałe warunki reklamacji określa Kodeks cywilny.

§ 6

GWARANCJA

1.Sprzedający gwarantuje w okresie gwarancji sprawną pracę zakupionego u niego Produktu, który nie jest objęty gwarancją producenta.

2.Produkt objęty jest gwarancją naliczanymi od daty wydania przedmiotu Kupującemu na okres 12 miesięcy na urządzenie główne, 3 miesiące na baterie, kable i ładowarki, zwanymi dalej „okresami gwarancji".

3.Ochrona gwarancyjna dotyczy jedynie wad i defektów produkcyjnych powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży oraz objawiających się wadliwym działaniem mechanicznym Produktu.

4.Gwarancja Sprzedającego obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady urządzenia głównego lub jego poszczególnych akcesoriów ujawnią się w okresie gwarancji. Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

7.Klient składający reklamację z tytułu gwarancji powinien dostarczyć wadliwy przedmiot wraz z czytelnym dowodem zakupu, opisem reklamacji i danymi teleadresowymi Kupującego, pod adres: NetRepublic ul. Wojciecha Cybulskiego 41, 50-205 Wrocław

8.Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Sprzedającego wynosi 60 dni.

9.Gwarant odmówi zrealizowania żądań Kupującego wynikających z niniejszego dokumentu, w przypadku gdy:

1)stwierdzi mechaniczne, chemiczne, termiczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę,

2)uszkodzenia i wady powstały na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi,

3)naprawy podjęto przez nabywcę we własnym zakresie;

4)wymieniono samowolnie poszczególne elementy sprzętu na nieoryginalne lub używane.

10.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

11.Pozostałe warunki gwarancji i uprawnienia Klienta określa Karta gwarancyjna dołączona do konkretnego Produktu.

§ 7

NEWSLETTER

1.Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail formularza zamieszczonego zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się" bądź też zaznaczył podczas procesu rejestracji checkbox o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera.

2.W celu otrzymywania Newslettera należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3.Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e- mail Administratora: sklep@outlet.gsm.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 8

ZMIANY REGULAMINU

1.W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika oraz komunikatu na stronie głównej sklepu. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Klienta z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin przed wejściem w życie zmienionego regulaminu.

2.Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Klienta ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.

3.Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

4.Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2.Każdy konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia poru dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego, pod którym można się z nim skontaktować, to sklep@outlet.gsm.pl

3.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

4.Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

5.Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego sklep@outlet.gsm.pl

6.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7.Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl